4

ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ถ่ายทอดเทคนิคการให้คำปรึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน” ส่งเสริมสุขจิต

SDGs:

กิจกรรมอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน” CRRU LEADER STAFF โดย รศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ นักสุขภาพจิต นักเขียน นักพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เพื่อนใจชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: