รายงาน SDGs

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเชิงกระบวนการในการบูรณาการการทำงานเพื่อท้องถิ่น กับศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพหรือขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ด้านสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หรือที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทาง 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) และสามารถแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นในผลลัพธ์การดำเนินงานแต่ละเป้าหมาย รวมถึงการบรรลุตัวชี้วัดในเป้าหมายต่างๆ ในเชิงกระบวนการ แนวทาง โดยมีผลลัพธ์การดำเนินงานดังรายละเอียดในรายงานประจำปี