หมวดหมู่: SDGs News

LINE_ALBUM_26367_240326_17
วันที่ 26 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคนทำงานเพื่องานสร้างสุของค์กร” โ...
1
วันที่ 25 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ “พัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและน...
112
วันที่ 22-23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ...
LINE_ALBUM_2024.3.19_240319_2
วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มรภ.เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขั...
1044788_0
วันที่ 17 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื...
11
วันที่ 16 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “โครงการอบรม ทิศทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา” ให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากองค์การบร...
DSC_3867_0
วันนี้ 11-13 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนายกระดับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพลำน้ำสรวย ...
P1064389
วันที่ 14 มีนาคม 2567 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “พิธีบันทึกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา...
P1064330
วันที่ 14 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ...
2
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....