เป้าหมาย: SDG3

LINE_ALBUM_26367_240326_17
วันที่ 26 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคนทำงานเพื่องานสร้างสุของค์กร” โ...
2
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลย์ นิลวรางกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จัด โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผล ECG ยุคดิจิ...
DSC_8918
วันที่ 26 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สามัคคี หรือกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิ...
P1061576
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เรื่อง “Omotenashi : จิตวิญญาณการบริกา...
DSC_4750
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการแข่งขัน “ฟุตซอล ฮอมซาว” ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ การแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สามัคคีบุคลากร ซึ่งจะมีพิธีเปิด ในวันที่ 26 ...
IMG_6825
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อนันต์ แ...
DSC_1941
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยร...
LINE_ALBUM_2023.10.30_231031_2
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมการค้าธุรกิจอาหารและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร จัด กิจก...
LINE_ALBUM_CHIANG RAI WELLNESS CITY 30.10.66_231031_38
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบาย “เชียงรายเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellne...
LINE_ALBUM_20.10.2566_231020_18
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ 49 รอบค...
Search