เป้าหมาย: SDG4

112
วันที่ 22-23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ...
1044788_0
วันที่ 17 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื...
11
วันที่ 16 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “โครงการอบรม ทิศทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา” ให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากองค์การบร...
P1064389
วันที่ 14 มีนาคม 2567 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “พิธีบันทึกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา...
P1064330
วันที่ 14 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ...
2
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....
16
วันที่ 4-9 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธ...
1
วันที่ 2 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และกรรมการสภาฯ ...
1
วันที่ 2 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด พิธีมอบปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี ประจำปีศึกษา 2564 แด่ Mr.Phonkhaokharm Vannavongxay อธิบดีศุลกากรลาว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรต...
1
วันที่ 20 และ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์” ณ โรงเรียนพานพิทยาคม และ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม...
Search