เป้าหมาย: SDG17

1
วันที่ 25 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ “พัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและน...
112
วันที่ 22-23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ...
LINE_ALBUM_2024.3.19_240319_2
วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มรภ.เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขั...
1044788_0
วันที่ 17 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื...
DSC_3867_0
วันนี้ 11-13 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนายกระดับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพลำน้ำสรวย ...
P1064389
วันที่ 14 มีนาคม 2567 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “พิธีบันทึกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา...
P1064330
วันที่ 14 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ...
16
วันที่ 4-9 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธ...
1
วันที่ 2 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และกรรมการสภาฯ ...
1
วันที่ 2 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด พิธีมอบปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี ประจำปีศึกษา 2564 แด่ Mr.Phonkhaokharm Vannavongxay อธิบดีศุลกากรลาว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรต...
Search