เป้าหมาย: SDG1

DSC_3867_0
วันนี้ 11-13 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนายกระดับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพลำน้ำสรวย ...
DSC00472_0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ล้านนาสร้างสรรค์ – CREATIVE LANNA...
5
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ อนัญญา อยู่สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จัด “กิจกรร...
1
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีฯ ต้อนรับคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและนักวิจัยเครือข่าย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง...
3
วันที่ 21 พ.ค. 2566 อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์วิภา พันธนะบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวิศวกรสังคม การ PITCHING โมเดลนวัตกรรมเพื่อการแก้ป...
1
วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่...
คณะวิทยาการจัดการ
สำหรับใครที่อยากสร้างธุรกิจของตนเอง โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลให้คำปรึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (UBI-MS CRRU) ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย...
11
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่องาน “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบด...
26214
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ”พัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และสถาบ...
คุณรัตนา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับมอบทุนการศึกษาจากคุณรัตนา จงสุทธานามณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำ...
Search