1

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและนักวิจัยเครือข่าย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

SDGs:

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีฯ ต้อนรับคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและนักวิจัยเครือข่าย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ สถานที่ 1 ฐานการเรียนรู้ผึ้งโก๋น สถานที่ 2 ฐานการเรียนรู้ชุดรดน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ สถานที่ 3 ฐานการเรียนรู้สวนกาแฟและไม้ผลอินทรีย์ สถานที่ 4 ฐานเรียนรู้แปลงนาสาธิต สถานที่ 5 ฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยงแหนแดงสถานที่ 6 ฐานการเรียนรู้การรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน สถานที่ 7 ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยมูลน้องไส้เดือน และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู บรรยายการบริหารการจัดการพื้นที่และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ

SDGs: