1

มรภ.เชียงราย ส่งเสริมสินค้าและบริการออก ภายใต้โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)”

SDGs:

วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้” ภายใต้โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” ให้แก่หัวหน้าโครงการและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG และส่งเสริม ผลักดันสินค้าบริการของแต่ละตำบล ออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับตำบล และทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

SDGs: