11

มรภ.เชียงราย จัดแสดงจำหน่ายสินค้าชุมชน ภายใต้ชื่องาน “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022”

SDGs:

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่องาน “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ซึ่ง กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่องาน “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมอบหมายให้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินงานรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการจัดสรรพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2565 โดยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ การติดตามกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล TCD การประสานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อการกำกับดูแลผู้ร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีแนวทางในการสะท้อนผลการดำเนินโครงการ U2T for BCG ผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้า “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” ในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าคัดสรรสินค้าของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ที่ได้รับการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพจากผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ซึ่งมีสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพ สินค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการนำสินค้ามาจัดแสดง จำหน่ายและสร้างการรับรู้ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าประจำตำบลอย่างยั่งยืน

SDGs: