26214

ม.ราชภัฏเชียงราย MOU กสศ.และสถาบันผลิตครู ฯ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2565 สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับ นร.พื้นที่ห่างไกล

SDGs:

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ”พัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และสถาบันผลิตครู รุ่นที่ 4 โครงการครุรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น 4 โรมแรมทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลือมล้ำและการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล ทดแทนครูในพื้นที่ที่ต้องการ โดยมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน รวมถึงเพื่อพัฒนาต้นแบบในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน และการศึกษาวิจัยแนวทางการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพได้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

SDGs: