5

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.เชียงราย ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จัดกิจกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

SDGs:

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ อนัญญา อยู่สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จัด “กิจกรรมการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ” ให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านดู่ อ.เมือง .จ.เชียงราย

SDGs: