IMG_7838

มรภ.เชียงราย MOU วิชาการ-รพ.สวนปรุง เตรียมเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

SDGs:

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ กับโรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. และนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมอธิการบดี เพื่อให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ พัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกให้มีสมรรถนะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิจัยหรือนวัตกรรมการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการวิจัย AR นวัตกรรม การสร้างเครื่องมือวิจัยและการเผยแพร่ การจัดทำสื่อการสอนและการเก็บข้อมูลระบบดิจิตอลในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน

SDGs: