LINE_ALBUM_2022.5.30_220530_5

มร.เชียงราย ต้อนรับ นศ.จาก Shan Community College รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมา ในความร่วมมือทางวิชาการกับ  Shan Community College

SDGs:

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมเยียนและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะนักศึกษาจาก Shan Community College รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ  Shan Community College” ที่ได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU) จังหวัดเชียงราย

SDGs: