1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับมอบทุน 400,000 บาทจาก “กองทุน ดร.สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับ นศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์]

SDGs:

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จำนวน 20 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก “กองทุน ดร.สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ” ประจำปีการศึกษา 2565 รวมมูลค่า 400,000 บาท ณ ห้องประชุมสภา มร.ชร. โดยทุนดังกล่าวมอบให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 62-63) และนักศึกษาเทียบโอน (รหัส 64-65) ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่าทุนละ 20,000 บาทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และปีนี้จัดมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

SDGs: