คุณรัตนา

มรภ.รับมอบทุนการศึกษา จากคุณรัตนา จงสุทธานามณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเสริมกิจการมหาวิทยาลัย-สนับสนุน นศ.ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนที่ดี

SDGs:

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับมอบทุนการศึกษาจากคุณรัตนา จงสุทธานามณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนที่ดีต่อไป อนึ่งคุณรัตนา จงสุทธานามณี ได้กรุณาให้ทุนการศึกษาสนับสนุนแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในทุกปีต่อเนื่องตลอดมา

SDGs: