DSC_2765

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

SDGs:

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิตแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 768 คน แยกเป็นปริญญาบัณฑิต 739 คน ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 20 คน และปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 9 คน

SDGs: