IMG_3583

คหกรรมการศาสตร์ – มรภ.เชียงราย รังสรรค์เมนูสุขภาพ นศ.มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เข้าเรียนรู้ห้องปฏิบัติการในห้องอาหารมาตรฐานสากล

SDGs:

วันที่ 19 มกราคม 2566 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ประยุกต์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย รศ.มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ให้บริการวิชาการด้านสอนทำอาหารที่เป็น “หลักสูตรการเรียนรู้อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ปลาศิลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากรสาธิตการทำอาหาร และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการและการเก็บรักษาวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม ซึ่งเมนูอาหาร ประกอบด้วย เครื่องดื่มน้ำนางเย็น แกงฮังเลเนื้อปลา ข้าวผัดกระเทียม ณ ห้องปฏิบัติการอาหารมาตรฐานสากล อาคารคหกรรมศาสตร์  

SDGs: