1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมประชุมกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนประเด็นการสื่อสารของจังหวัดเชียงราย

SDGs:

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดเชียงราย และขับเคลื่อนแผนงานการสื่อสารของจังหวัดเชียงราย ซึ่งครอบคลุมประเด็นสื่อสารที่สำคัญของประเทศ ทั้ง 11 เรื่อง เช่น การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ SDGs การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 การผลักดัน Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล รวมถึงประเด็นสำคัญของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 และการป้องกันหมอกควันไฟป่า โดยในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยอื่นๆ และภารกิจ อว.ส่วนหน้าของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เป็นภารกิจของทุกมหาวิทยาลัย การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการ U2T for BCG การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการมีส่วนร่วมของภาคการศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ผ่านมา

SDGs: