373537954_216412951412920_7956192944241905909_n

มรภ.เชียงราย ร่วมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ และองค์การเครือข่าย ขับเคลื่อน “โครงการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม”

SDGs:

วันที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิชา สุขกาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฐานะคณะกรรมการ “โครงการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม” ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนิน โครงการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม ซึ่งมีสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย , วนอุทยานถ้ำขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย , สระขุนน้ำมรกต จ.เชียงราย , อาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการเห็นความสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะด้านมาตรฐานการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการในพื้นที่ต้นแบบของจังหวัด ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และร่วมจัดทำสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเชิงพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และลงพื้นที่ตรวจติดตามในอาคารของหน่วยงานราชการ เอกชน อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ ประเภทสถานศึกษา สถานีขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ทางบกทางราง และทางอากาศ ศาสนสถาน หรือ สถานที่ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 45 แห่ง

SDGs: