LINE_ALBUM__231120_18

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพิธีประกาศเกียรติคุณดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

SDGs:

วันที่ 22 กันยายน 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพิธีประกาศเกียรติคุณดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภาฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 ท่าน และประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 ท่าน

SDGs: