LINE_ALBUM_2023.10.19_231020_8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เตรียมพร้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ใช้ในการเรียนการสอน ต้อนรับเปิดเทอม 2/2566 นี้

SDGs:

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการอบรมการใช้งานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารเรียนรวม 101 ซึ่งในการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมชี้แจงการใช้ระบบและอุปกรณ์ในห้องเรียนแบบ Smart Classroom ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวม 101 ให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งแบบ Online – Offline หรือแบบผสมผสานทั้งสองรูปแบบพร้อมกัน รวมถึงมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนที่ครบครันและทันสมัย

SDGs: