1

มรภ.เชียงราย ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7

SDGs:

วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference “วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยมี อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมฯ และในโอกาสนี้ได้เข้ารับโล่ที่ระลึกผู้สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7 นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยังได้รับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น” และเข้ารับโล่พระราชทานในงานดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SDGs: