IMG_6577

มรภ.เชียงราย จัดอบรมบุคลากร พัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

SDGs:

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ(สทบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุชกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เป็นวิทยาการบรรยายการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาให้แก่ คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชนบนหลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาชุมชนผ่านแนวคิดปรัชญาหลักความพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอยู่ความยั่งยืน ต่อไป

SDGs: