IMG_6825

โรงเรียนสาธิต มรภ.เชียงราย รับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

SDGs:

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติรับมอบป้าย จาก นายธนบดี ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ จ.เชียงราย ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยโรงเรียนสาธิต ได้ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ ในการดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับนักเรียนและนำไปสู่การตรวจรับรองและได้รับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ซึ่งเป็นการแสดงว่า สถานที่จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนสาธิตมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

SDGs: