1

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มรภ.เชียงราย สำรวจระบบนิเวศและสายพันธุ์นก สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกน้ำในป่าชุ่มน้ำ

SDGs:

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย นายสุทธิ  มลิทอง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยนักวิชาการ ร่วมกับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตสำรวจนกในลุ่มน้ำอิงพร้อมชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่ 1.บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง 2.บ้านบุญเรืองใต้ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ 3.บ้านป่าข่า ตำบลป่าตาล และ 4.บ้านป่าบง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมสำรวจระบบนิเวศและนกนานาสายพันธุ์ ซึ่งจากการสำรวจ ทั้ง 4 ชุมชน พบนกจำนวน 83 ชนิด การศึกษานกในครั้งนี้ ทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการป่าชุ่มน้ำในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกน้ำในป่าชุ่มน้ำ โดยมีการจัดทำข้อมูลนกน้ำ จัดทำข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้นกในป่าชุ่มน้ำ และร่วมหาแนวทางการอนุรักษ์นกในป่าชุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงนำข้อมูลเรื่องนกน้ำนำไปประกอบการขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแรมซ่าไซด์ร่วมกับชุมชนต่อไป

SDGs: