LINE_ALBUM_ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี_231208_94

มรภ.เชียงราย ต้อนรับผู้บริหารจาก Qinhuangdao Derun Education and Technology Group ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ MOU ความร่วมมือด้านการศึกษา

SDGs:

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหาร Qinhuangdao Derun Education and Technology Group ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ และคณะทำงานร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์การจัดการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย Mr.Huang Ronghua Qinhuangdao Derun Education and Technology Group (Chairman) และคณะฯ ได้เจรจาทางวิชาการ และลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการศึกษา ต่อไป

SDGs: