IMG_7337

มรภ.เชียงราย เปิดนิทรรศการ MOOC หลักสูตรออนไลน์ และ MOU องค์กรแพลน อินเตอร์เนชันแนลฯ ส่งเสริมการศึกษาสู่ท้องถิ่น

SDGs:

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการโครงการ MOOC นำโดย อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานสื่อการสอนออนไลน์(MOOC) และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ CRRU MOOC และกิจกรรมดังกล่าวได้มี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับองค์กรแพลน อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ ดร.สุดาวดี ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการนวัตกรรมฯ องค์กรแพลน อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย และในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้องตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือส่งเสริมการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริม พัฒนาความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน และการสนับสนุนด้านวิชาการสู่สังคม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนเสริมสร้างพลังให้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถปกป้องตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ผสานพลังของทั้งสององค์กรที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เยาวชนทั้งในจังหวัดเชียงรายและภูมิภาคต่อไป

SDGs: