P1061566

มรภ.เชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

SDGs:

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ณ โรงแรม เดอร ริเวอร์รี บาย กะตะธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเตรียมความพร้อมถอดบทเรียน ประสบการความสำเร็จสู่แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้วยผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนำไปสู่ความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไป

SDGs: