LINE_ALBUM_ประชุมศาลากลาง 27.12.66_231228_1

มรภ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

SDGs:

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย และนอกจากนี้ยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เจนใจ ผู้ช่วยคณบดีด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย ในฐานะรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการการรับข้อมูลข่าวสาร การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศและเรื่องการสื่อสารด้านการต่างประเทศ รวมถึงร่วมพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงราย

SDGs: