DSC_0850

มรภ.เชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

SDGs:

วันที่ 19 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี นายมนูญ ใยบัวเทศ กรรมการสภาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ได้กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ได้เบิกผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 9 ท่านตามลำดับ ดังนี้

*มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ประจำพุทธศักราช 2565

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย และศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี โสภณ ศรีวพจน์

*มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

นายรัชกฤช สถิรานนท์

*ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกุล อินทกูล และนางสาวปราณี ทาสีลา

*ประถมมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปีพุทธศักราช 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา มนตรี และรองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

ในโอกาสนี้ นายมนูญ ใยบัวเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวแสดงความยินดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: