DSC07805

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

SDGs:

วันที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และคุณพันทนา คำเขียว ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแนวทางในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างมูลค่าให้แก่มหาวิทยาลัย

SDGs: