DSCF9721_0

มรภ.เชียงราย ต้อนรับผู้นำนักศึกษาหอพัก มรภ.นครศรีธรรมราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษา

SDGs:

วันที่ 29 มกราคม 2567 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับผู้นำนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการนี้คณะผู้นำนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้โซนนิทรรศการต่างๆ ของหอปรัชญารัชปาลที่ 9 ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะ 4 ประการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดขึ้น โดยกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและผู้นำนักศึกษาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีมให้กับนักศึกษา

SDGs: