LINE_ALBUM_2024.2.17_240227_26

มรภ.เชียงราย จัดแสดงนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผลักดัน Soft power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย

SDGs:

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 Soft power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร กับ Soft Power เพื่ออนาคตประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในด้านการเกษตร ซึ่งนับว่าภาคการเกษตรเป็นรากฐานสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดข้าวจาปอนิกาหรือญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงราย นวัตกรรมการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงูจังหวัดเชียงราย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปเพื่อสุขภาพจากเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ เครื่องดื่มฟังก์ชันจากเปลือกเมล็ดโกโก้ เครื่องดื่มอัดแก๊สจากใบกัญชาและดอกฮ๊อพส์ การเพิ่มมูลค่าปลีกล้วยน้ำหว้าด้วยการแปรรูปเป็นเนื้อเทียมอรรถประโยชน์สูง ที่มีการดัดแปรเชิงหน้าที่โปรตีนด้วยเอนไซน์จากสัปปะรด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงอาซาอิด้วยนวัตกรรมเอนแคปซูเลชัน รวมถึงการพัฒนาสแน็คจากเศษมะคาเดเมีย ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

SDGs: