1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เชียงราย เสวนาเชิงวิชาการ “พัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2571”

SDGs:

วันที่ 25 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ “พัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2571” กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีและผู้บริหารการจัดการงานวิจัย(RM) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อประเด็นการวิจัย ในการจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2571

SDGs: