LINE_ALBUM_26367_240326_17

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคนทำงานเพื่องานสร้างสุของค์กร”

SDGs:

วันที่ 26 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคนทำงานเพื่องานสร้างสุของค์กร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันชัย สุวรรณมณี เลขาธิการสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และ อาจารย์สิทธิพร กล้าแข็ง ผู้จัดการสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเข้าใจถึงแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพคนทำงานและงานสร้างสุของค์กร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของคนในองค์กร ภายใต้แนวคิด Happy Workplace

SDGs: