S__38690843

ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน และ ร.ร.เพียงหลวง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เยี่ยมชมนิทรรศการหอศิลป์ Chiang Rai Art Museum – หอนิทรรศการหมุนเวียน

SDGs:

วันที่ 15-17 มี.ค.2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนเพียงหลวงในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอศิลป์ Chiang Rai Art Museum และหอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งนักเรียนจะได้รับชมผลงานศิลปในรูปแบบต่างและรับฟังการบรรยายเรื่องราวตำราใบลานโบราณอีกด้วย

SDGs: