DSC_0096

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาการข้าราชการครูก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ระดับผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการ

SDGs:

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นำโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มร.ชร. โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูต่อไป

SDGs: