13

มร.ชร.ร่วม อว.ส่วนหน้า จ.เชียงราย จัดแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “H. M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

SDGs:

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด งานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “H. M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติของไทย และวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ 9 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ อว. ส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย

อำนวยการแสดงโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ วงดนตรี CRRU BRASS PROJECT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยเครือข่ายด้านดนตรีและการแสดงจาก โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนวิศานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. หอปรัชญารัชกาลที่ 9 และ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร.

อนึ่ง การจัดงานดนตรี “H. M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมทั้ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและรับชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมจุดเทียนถวายความภักดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ 9 ร่วมกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

SDGs: