IMG_6092

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับดีมาก

SDGs:

วันที่ 21-22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปวางแผนพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต่อไป

SDGs: