IMG_6168

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามความร่วมมมือกับโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ศรีบุรินทร์ พัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์

SDGs:

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานลงนามความร่วมมือ และ ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยมีความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านห้องปฏิบัติการ และด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสนับสนุนการผลิตและสร้างสรรค์วิจัยหรือนวัตกรรมด้านการพยาบาลเพื่อรับใช้สังคม

SDGs: