LINE_ALBUM_2023.10.30_231031_2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายธุรกิจอาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับคุณภาพมาตรฐานผู้ประกอบการจัดอาหารจังหวัดเชียงราย

SDGs:

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมการค้าธุรกิจอาหารและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับคุณภาพมาตรฐานผู้ประกอบการอาหารจังหวัดเชียงราย “อาหารท้องถิ่น : อาหารเลอค่านครเชียงราย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานกิจกรรมฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาหารจังหวัดเชียงราย ตลอดจนยกระดับคุณค่าอาหารไทยต่อผู้บริโภค นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย

SDGs: