P1061388

มรภ.เชียงราย MOU เทศบาลนครเชียงราย ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sport City)

SDGs:

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Sport City) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อร่วมส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชาชนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ รวมถึงการจัดการแข่งขันและกรีฑาทุกประเภท ขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งกีฬา

SDGs: