IMG_7090

มรภ.เชียงราย มอบชุดครุยวิทยฐานะ แสดงความยินดีแก่บัณฑิตบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 ธ.ค.2566 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

SDGs:

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีและมอบชุดครุยวิทยฐานะพร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตบุคลากร เนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2566 นี้ ซึ่งมีบัณฑิตที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันดังกล่าว จำนวน 13 คน ประกอบด้วย

อ.ดร.ปราณี คำแก้ว ปริญญาเอก การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

อ.ดร.ธีรนันท์ ธนัญชัย ปริญญาเอก การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

อ.ดร.วรรณพร สุริยะคุปต์ ปริญญาเอก การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

อ.ชนาภา ไวยลาพี ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

อ.จิราพร หัตถผะสุ ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

อ.พรนิภา สิทธิสระดู่ ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

อ.กรรณิกา นันตา ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

อ.ทวีศักดิ์ หลีแก้วสาย ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

อ.สุธิดา วิริยา ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

อ.ศราวุฒิ ทับช่วยขวา ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

น.ส.ผกามาศ นวลศิริ ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

อ.ประภัสสรา ธนะวงศ์ ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต

นายพิชญ์ ปินะถา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

โดยในโอกาสนี้ บุคลากรได้รับมอบชุดครุยวิทยฐานะ ช่อดอกไม้ และเงินคืนค่าเช่าชุดครุย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร และร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: