LINE_ALBUM_ค่ายวิทยาศาสตร์_231218_32

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มรภ.เชียงราย จัด “ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ส่งเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้

SDGs:

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรม “ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ นักวิชาการ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมดังกล่าวมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

SDGs: