8

คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมทักษะด้านภาษาและศิลปะวัฒนธรรมจีน

SDGs:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีน ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานจีน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันเขียนพู่กันจีน เพื่อให้ผู้เรียนภาษาจีนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 โรงเรียน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน อาทิ บูธนิทรรศการชงชา บูธนิทรรศการถักเชือกจีน บูธนิทรรศการตัดกระดาษจีน และบูธนิทรรศการทำขนมบัวหิมะ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาษาและศิลปะวัฒนธรรมจีนด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจีน

SDGs: