1

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เชียงรายรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา 2567

SDGs:

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรมม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา กลุ่มการเกษตร หัวข้อ “สถานีตรวจวัดระดับน้ำในแหล่งน้ำเพื่อเก็บข้อมูล ผ่านโครงข่าย LPWAN ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งแบบไร้สาย (WIoT)ผ่านโปรโตคอลแบบ Dash7 ในงานวันนักประดิษฐ์ (I NEW GEN AWARD 2024)” ประกอบด้วย

👍นายประทีป บุญวงศ์

👍นายนนทกร วารีนิยม

โครงการดังลก่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567

SDGs: