7_0

นักศึกษาครุศาสตร์ คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 7 รางวัล จากการประชุมวิชาการฯ ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6

SDGs:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 “นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย

🥇นางสาวสุขใจ ชัยมงคล โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ขนิษฐา สุภาวรรณ์

🥇นางสาวนริสชา ชมเชย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์

🥇นายทรงกฤต ทะออน โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต และอาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน

🥇นายสิวพล ท้าวอินต๊ะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วันชนะ จิตอารีย์

🥇นายมนุเชษฐ์ ส่องแสง โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนุชิต วัฒนาพร

🥇นางสาวตะวัน เล่าจะ โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ และอาจารย์จุฑาพร ปันทวัง

🥇นางสาวศิวัชญา เมธาคำ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ และอาจารย์ ดร.นวรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ สถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาการและวิชาชีพ หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ซึ่งมีการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสานต่อการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภาคเหนือและสมาคมวิชาการและวิชาชีพต่อไป

SDGs: