IMG_0027

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงราย เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จ.เชียงราย

SDGs:

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม “กิจกรรมเชื่อมโยงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้พาชมและแนะนำบรรยายสถานที่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย อาคารนิทรรศการถาวร “หอศิลป์เชียงราย” หรือ Chiang Rai Art Museum และอาคารหอนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่เชิงปฏิบัติการและเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านวิชาการศิลปวัฒนธรรมรวมถึงงานอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นเชียงราย เพื่อให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในโอกาสนี้ได้มีการพบปะหารือเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” อีกด้วย

SDGs: