P1061576

มรภ.เชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายสนับสนุน Omotenashi : จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น ยกระดับการบริการทั้งองค์กร

SDGs:

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เรื่อง “Omotenashi : จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์พิชิต งามจรัสศรีวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการแบบญี่ปุ่ยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

โดยการอบรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากการผลักดันของอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ผู้เชี่ยวชาญประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยระดับต่างๆ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนากรอบแนวความคิดของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และแนวความคิด (Mindset) ในการให้บริการด้านต่างๆ โดยนำแนวคิดเรื่อง Omotenashi หรือจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กร

การอบรมในวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานแบบญี่ปุ่น หลักการด้านการบริการในลักษณะต่างๆ ของญี่ปุ่น และการนำ Omotenashi มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการด้านการศึกษา พร้อมทั้งยังได้ Workshop เพื่อระดมสมองในการค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการปรับปรุงงานบริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ในระหว่างการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดียังได้เข้าร่วมให้กำลังใจและรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งข้อมูลและแนวทางดังกล่าวจะได้นำไปสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับการบริการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

SDGs: